Stanisław Wokulski – człowiek-zagadka, paradoks czy męczennik albo…? Scenariusz zajęć

Stanisław Wokulski – człowiek-zagadka, paradoks czy męczennik albo…? Scenariusz zajęć / Małgorzata Kudyba // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Dagmara Roszkowska. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 2/2015 (46) grudzień – Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2015. – Tryb dostępu: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/stanislaw-wokulski-czlowiek-zagadka-paradoks-czy-meczennik-albo-scenariusz-zajec. – ISSN 1732-7008

linia

Temat: Stanisław Wokulski – człowiek-zagadka, paradoks czy męczennik albo….? 

Czas trwania zajęć:
3-4 godziny lekcyjne

Cele:
– uczeń zna biografię bohatera „Lalki” Prusa;
– uczeń potrafi selekcjonować materiał;
– uczeń potrafi dyskutować i argumentować;
– uczeń zna różne opinie krytycznoliterackie na temat Wokulskiego;
– uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy;
– uczeń potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia redakcyjne (streszczenie, plan wydarzeń);
– uczeń potrafi operować cytatem we własnej wypowiedzi;
– uczeń potrafi pracować w grupie;
– uczeń potrafi przygotować i wygłosić poprawną merytorycznie, kompozycyjnie i językowo dłuższą ustną monologową wypowiedź argumentacyjną;

Metody i formy pracy:
poster
brainstorming
peer learning
dyskusja
praca w grupach

[Podział na grupy może zostać przeprowadzony dowolnym sposobem, ale warto unikać tradycyjnych metod.  Np. można przeprowadzić losowanie umieszczonych w pudełku kolorowych kulek i uczniowie, którzy wylosują kulki o tym samym kolorze, stworzą grupę; można przeprowadzić losowanie kartek z wybranymi wyrazami, które coś łączy, a uczniowie sami będą musieli dopasować jakiś klucz skojarzeniowy; można połączyć uczniów urodzonych w tym samym miesiącu lub dniu (warto jednak sprawdzić w dzienniku, czy nie będzie zbyt dużych dysproporcji w liczebności grup).]

Tok (przebieg) lekcji:

1. Określenie celów zajęć (można przeredagować cele określone na początku konspektu) i podanie punktów wyznaczających tok cyklu zajęć poświęconych postaci Wokulskiego.

1) Odtworzenie losów bohatera – ćwiczenia w układaniu planu wydarzeń i streszczaniu.
2) Wokulski – rozpoznanie wstępne postaci.
3) Wokulski o sobie, inni o Wokulskim – analiza różnych sądów i opinii na temat bohatera.
4) Wokulski a świat zewnętrzny- portret emocjonalny bohatera.
5) Wokulski a romantyzm, Wokulski a pozytywizm.
6) Podsumowanie pracy – odpowiedź na pytanie: Kim jest Stanisław Wokulski?

2. Realizacja celów

ad 1.1. Odtworzenie losów bohatera.

– Przedstawcie w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia z życia Wokulskiego
– Wybierzcie 1-2 wydarzenia, które można uznać za przełomowe w życiu bohatera (uzasadnijcie swój wybór).

ad 1.2. Wokulski – rozpoznanie wstępne (tworzenie posteru).

– Jakie skojarzenia wywołuje w Was bohater „Lalki” Prusa? lub Kim jest Wokulski? lub Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski? –  metodą burzy mózgów (brainstorming). Uczniowie wspólnie tworzą poster, który przedstawia ich skojarzenia, opinie, sądy, określenia dotyczące Stanisława Wokulskiego.
– Wybierzcie w grupach 5 określeń, które pojawiły się na posterze, według was najlepiej charakteryzujących Wokulskiego –  w grupach uczniowie po przeprowadzeniu dyskusji, głosowania etc. decydują o wyborze 5 określeń, które według nich  najpełniej najlepiej charakteryzują i określają bohatera.
– Uzasadnijcie wybór, jakiego dokonaliście – po krótkiej dyskusji przedstawiciel grupy przedstawia argumentację uzasadniającą dokonany wybór, a przedstawiciele innych grup mogą poprosić o dokładniejsze wyjaśnienia lub udowodnienie słuszności argumentacji poprzez podanie konkretnych przykładów z tekstu.

ad 1.3. Wokulski o sobie, inni o Wokulskim (karta pracy 1).

– Wybierzcie w grupach 15 cytatów, które zaznaczyliście w domu (lub sporządziliście fiszki), które zawierają opinie negatywne i pozytywne na temat Wokulskiego oraz sądy bohatera na własny temat. Następnie wpiszcie je do kart pracy i uzupełnijcie całą kartę.
– Po uzupełnieniu karty pracy po dyskusji ustalcie, które/czyje opinie są najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy na temat Wokulskiego i przygotujcie uzasadnienie swojej opinii.
– Wybierzcie przedstawiciela grupy, który zaprezentuje efekt waszej pracy i wspólnie wypracowane stanowisko.

ad 1.4. Wokulski a świat zewnętrzny (karta pracy 2).

– Wybierzcie w grupach (przeprowadzając dyskusję) 10 wydarzeń, sytuacji, które wywołały reakcje emocjonalne bohatera i pozwolą poznać wnętrze, motywy postępowania oraz naturę Wokulskiego (wykorzystajcie materiały i pracę, którą wykonaliście w domu). Następnie wpiszcie je do kart pracy i uzupełnijcie całą kartę.
– Po uzupełnieniu karty pracy wspólnie wyciągnijcie wnioski na temat charakteru, natury, osobowości Stanisława Wokulskiego.
– Wybierzcie przedstawiciela grupy, który zaprezentuje efekt waszej pracy i wspólnie opracowane wnioski.

ad 1.5. Wokulski a romantyzm, Wokulski a pozytywizm (karta pracy 3).

– Odwołując się do materiałów i informacji zebranych samodzielnie w domu z Internetu i innych źródeł wiedzy, wypełnijcie wspólnie kartę pracy, która pozwoli wskazać cechy łączące Wokulskiego z romantykami i pozytywistami.
– Przedyskutujcie w grupie kwestę przynależności bohatera do którejś z tych epok, następnie wybierzcie przedstawiciela, który zaprezentuje efekt Waszej dyskusji.

ad 1.6. Podsumowanie

Krótkie wystąpienie argumentacyjne  wylosowanych (dowolnym sposobem, np. odpowiadają uczniowie w zielonych bluzkach lub uczniowie, którzy wyciągną w grupie najdłuższy patyk etc.. albo uczniowie, którzy siedzą w danej grupie na godzinie 12 itp.)

– Przygotujcie indywidualnie krótką wypowiedź argumentacyjną przedstawiającą Waszą opinię na temat Stanisława Wokulskiego (karta pracy 4).

Podsumowanie pracy uczniów – wypełnianie przez uczniów kart samooceny i pracy grup/ocena nauczyciela uwzględniająca opinie uczniów oraz zaangażowanie, przygotowanie do zajęć i efekt pracy grup.

***

linia


Małgorzata Kudyba
– nauczyciel języka polskiego w II Liceum ogólnokształcącym oraz doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.


linia

Ten artykuł jest częścią: NR 2/2015 (46)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *